ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน 1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2519
งบประมาณ : 132,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน 2
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2521
งบประมาณ : 280,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน 3
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2534
งบประมาณ : 1,378,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน 4
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2538
งบประมาณ : 1,515,800
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ 1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2534
งบประมาณ : 985,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู 1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2519
งบประมาณ : 167,640
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู 2
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2521
งบประมาณ : 167,640
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู 3
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2523
งบประมาณ : 230,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม 1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2522
งบประมาณ : 26,400
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม 2
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2528
งบประมาณ : 40,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม 3
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2531
งบประมาณ : 40,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม 4
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2534
งบประมาณ : 75,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม 5
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2538
งบประมาณ : 90,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม 6
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2542
งบประมาณ : 19,940
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม 7
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2542
งบประมาณ : 14,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2530
งบประมาณ : 50,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2530
งบประมาณ : -
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : หอกระจายข่าว
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2540
งบประมาณ : 40,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามกีฬา 1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2535
งบประมาณ : 50,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามกีฬา 2
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2536
งบประมาณ : 128,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : รั้ว
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2541
งบประมาณ : -
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ถนน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2542
งบประมาณ : 530,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ถังเก็บน้ำ 1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2542
งบประมาณ : 6,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ถังเก็บน้ำ 2
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2532
งบประมาณ : 36,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ถังเก็บน้ำ 3
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2534
งบประมาณ : 45,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ถังเก็บน้ำ 4
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2537
งบประมาณ : 57,250
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงอาหาร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2540
งบประมาณ : -
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอนุบาล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : -
งบประมาณ : -
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน 5
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2551
งบประมาณ : 2,185,000
เพิ่มเติม..