ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

เอกลักษณ์ของโรงเรียน 

น้ำหนึ่ง น้ำคำ น้ำใจ


อัตลักษณ์ของโรงเรียน 

แหล่งการเรียนรู้อิงถิ่นฐาน


มาตรฐานการส่งเสริม

ผู้เรียนดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความรู้ มีทักษะการคิด  รู้จักเสาะแสวงหาความรู้และรู้จักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีระบบภูมิคุ้มกันที่ดี


ปณิธานของโรงเรียน

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม เป็นคนดีของสังคม รักเกียรติ รักศักดิ์ศรี มีน้ำใจ มีความรับผิดชอบต่อการกระทำของตน ซื่อสัตย์สุจริต ร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน จัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา ภายใต้การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน เน้นความโปร่งใส และความมีประสิทธิภาพ


วิสัยทัศน์ (VISION)

พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมนำภูมิปัญญา รักเกียรติรักศักดิ์ศรี บริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพทั้งองค์กร