ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ (MISSION)

1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะชีวิตมุ่งสู่มาตรฐาน ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม รักษาภูมิปัญญาและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

3. ส่งเสริมและพัฒนาบุคคลากรให้มีการวิจัย จัดกระบวนการเรียนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

4. ส่งเสริมให้มีระบบบริหารและการจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ การมีส่วนร่วมของชุมชน  พร้อมนำหลักธรรมาภิบาล

มาใช้ในการบริหารและการจัดการศึกษา


เป้าประสงค์ ( GOAL )

1. ผู้เรียนทุกคนสามารถพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพ และเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ดี เก่ง และมีสุข อยู่บนพื้นฐาน

ความเป็นไทย

2. ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณ์อันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ดำรงชีพในสังคมได้อย่าง

มีความสุข

3. ครูและบุคลากรจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีการวิจัย โดยใช้สื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้อิงถิ่นฐานพร้อม

นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาช่วยในการพัฒนาคุณภาพสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ของชาติ

4. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของชุมชน และมีประสิทธิภาพ