ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
แบบกรอกคะแนนและแบบพิมพ์ปพ. ต่างๆ
แบบบันทึกเก็บคะแนนปพ.5 มัธยม (ปรับปรุง 2560) เช็คเวลาเรียน จันทร์-อาทิตย์ 29077
แบบบันทึกเก็บคะแนนปพ.5 ประถม (ปรับปรุง 2560) เช็คเวลาเรียน จันทร์-อาทิตย์ 29073
อธิบายโปรแกรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.5 MB 97580
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์โรงเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 136.94 KB 94461
เปรียบเทียบผลการทดสอบโรงเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 67.8 KB 94232
บันทึกพฤติกรรมนักเรียน Beta RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.36 MB 94442
สมุดรายงาน ปพ.6-มัธยม (ปรับปรุง 2560) 96657
สมุดรายงาน ปพ.6-ประถม (ปรับปรุง 2560) 97235
ปพ1 3 7 ประถม 117024
ปพ1 2 3 7 มัธยม 110466
แบบบันทึกเก็บคะแนนปพ.5 มัธยม (ปรับปรุง 2560) 95483
แบบบันทึกเก็บคะแนนปพ.5 ประถม (ปรับปรุง 2560) 97377
แบบกรอกผลสัมฤทธิ์-มัธยม (ปรับปรุง 2560) 94602
แบบกรอกผลสัมฤทธิ์-ประถม (ปรับปรุง 2560) 95513
บันทึกรวมผลสัมฤทธิ์ ปพ.6-มัธยม (ปรับปรุง 2560) 94991
บันทึกรวมผลสัมฤทธิ์ ปพ.6-ประถม (ปรับปรุง 2560) 100435
บันทึกรวม ปพ1 3 7 ประถม 114497
บันทึกรวม ปพ1 2 3 7 มัธยม 128002
แผนปฏิบัติการ
แผนปฏิบัติการซับใหญ่วิทยาคม ปีการศึกษา 2563 93671
แผนปฏิบัติการซับใหญ่วิทยาคม ปีการศึกษา 2562 93763
แผนปฏิบัติการซับใหญ่วิทยาคม ปีการศึกษา 2561 93932
แผนปฏิบัติการซับใหญ่วิทยาคม ปีการศึกษา 2559 93944
แผนปฏิบัติการซับใหญ่วิทยาคม ปีการศึกษา 2558 93920
แผนปฏิบัติการซับใหญ่วิทยาคม ปีการศึกษา 2557 96673
แผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม(2563-2565) 93653
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม(2560-2562) 93765
swot Word Document ขนาดไฟล์ 107.19 KB 94641
คู่มือการประเมินสมรรถนะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.59 MB 94200
แผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 1.36 MB 94442
การพัฒนาและประเมินสมรรถนะครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.05 MB 96825
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม(2557-2559) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.33 MB 97402
SAR โรงเรียน
SAR ร.ร.ซับใหญ่วิทยาคม ปีการศึกษา 2562 93665
SAR ร.ร.ซับใหญ่วิทยาคม ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.28 MB 93747
SAR ร.ร.ซับใหญ่วิทยาคม ปีการศึกษา 2560 93839
SAR ร.ร.ซับใหญ่วิทยาคม ปีการศึกษา 2559 93820
SAR ร.ร.ซับใหญ่วิทยาคม ปีการศึกษา 2558 93843
SAR ร.ร.ซับใหญ่วิทยาคม ปีการศึกษา 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.86 MB 94000
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจำปี ปีการศึกษา 2562 93639
รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจำปี ปีการศึกษา 2561 93680
รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจำปี ปีการศึกษา 2560 93832
รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจำปี ปีการศึกษา 2559 93746
รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจำปี ปีการศึกษา 2558 93870
รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจำปี ปีการศึกษา 2556 93832
คู่มือ
คู่มือการประกันคุณภาพโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 93719
คู่มือนักเรียน 93950
โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)
รายงานผลการดำเนินการโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) ปีงบประมาณ 2559-2560 93793
Best Practice
Best Practice : School is Home 93808
อื่นๆ
โลโก้โรงเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 18.96 KB 93966
ขั้นตอนการเปลี่ยนชื่อ และรวมไฟล์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 373.78 KB 94511