ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
โลโก้โรงเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 18.96 KB 267
ขั้นตอนการเปลี่ยนชื่อ และรวมไฟล์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 373.78 KB 815
แบบกรอกคะแนนและแบบพิมพ์ปพ. ต่างๆ
อธิบายโปรแกรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.5 MB 2912
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์โรงเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 136.94 KB 744
เปรียบเทียบผลการทดสอบโรงเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 67.8 KB 503
บันทึกพฤติกรรมนักเรียน Beta RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.36 MB 726
สมุดรายงาน ปพ.6-มัธยม RAR Archive ขนาดไฟล์ 534.9 KB 2642
สมุดรายงาน ปพ.6-ประถม RAR Archive ขนาดไฟล์ 521.5 KB 3143
ปพ1 3 7 ประถม 22998
ปพ1 2 3 7 มัธยม 16596
แบบบันทึกเก็บคะแนนปพ.5 มัธยม RAR Archive ขนาดไฟล์ 1019.03 KB 1400
แบบบันทึกเก็บคะแนนปพ.5 ประถม RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.31 MB 3258
แบบกรอกผลสัมฤทธิ์-มัธยม RAR Archive ขนาดไฟล์ 898.41 KB 784
แบบกรอกผลสัมฤทธิ์-ประถม RAR Archive ขนาดไฟล์ 890.08 KB 1663
บันทึกรวมผลสัมฤทธิ์ ปพ.6-มัธยม RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.39 MB 1126
บันทึกรวมผลสัมฤทธิ์ ปพ.6-ประถม RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.62 MB 6488
บันทึกรวม ปพ1 3 7 ประถม RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.78 MB 20678
บันทึกรวม ปพ1 2 3 7 มัธยม RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.34 MB 34260
เกียรติบัตรมหกรรมวิชาการระดับเครือข่าย
เกียรติบัตร ปีการศึกษา 2559 284
เกียรติบัตร ปีการศึกษา 2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.11 MB 320
แผนปฏิบัติการ
แผนปฏิบัติการซับใหญ่วิทยาคม ปีการศึกษา 2562 51
แผนปฏิบัติการซับใหญ่วิทยาคม ปีการศึกษา 2561 266
แผนปฏิบัติการซับใหญ่วิทยาคม ปีการศึกษา 2559 272
แผนปฏิบัติการซับใหญ่วิทยาคม ปีการศึกษา 2558 258
แผนปฏิบัติการซับใหญ่วิทยาคม ปีการศึกษา 2557 2999
แผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม(2560-2562) 66
swot Word Document ขนาดไฟล์ 107.19 KB 816
คู่มือการประเมินสมรรถนะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.59 MB 482
แผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 1.36 MB 501
การพัฒนาและประเมินสมรรถนะครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.05 MB 3007
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม(2557-2559) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.33 MB 3678
ประกันคุณภาพการศึกษา
มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายใน Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.11 MB 2164
ประกาศมาตรฐาน โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 2557 Word Document ขนาดไฟล์ 1.6 MB 839
โครงการ ส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ
โครงการ การผลิตเครื่องดนตรีพื้นบ้านและเครื่องประดับนาฏศิลป์ 246
แบบประเมินผลสรุปรายงานโครงการ / กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา
แบบประเมินผลสรุปรายงานโครงการ-กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปี Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 12.26 KB 583
แบบประเมินโครงการ
งานวิไลพร RAR Archive ขนาดไฟล์ 319.83 KB 387
แบบประเมินโครงการ 15 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.91 MB 709
SAR โรงเรียน
SAR ร.ร.ซับใหญ่วิทยาคม ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.28 MB 51
SAR ร.ร.ซับใหญ่วิทยาคม ปีการศึกษา 2560 162
SAR ร.ร.ซับใหญ่วิทยาคม ปีการศึกษา 2559 151
SAR ร.ร.ซับใหญ่วิทยาคม ปีการศึกษา 2558 184
SAR ร.ร.ซับใหญ่วิทยาคม ปีการศึกษา 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.86 MB 322
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจำปี ปีการศึกษา 2560 149
รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจำปี ปีการศึกษา 2559 78
รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจำปี ปีการศึกษา 2558 211
รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจำปี ปีการศึกษา 2556 171
รายงานจุดเน้นสถานศึกษา
แบบประเมิน 290
คู่มือ
คู่มือการประกันคุณภาพโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 25
คู่มือนักเรียน 245
แบบบันทึก
คู่มือประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ Word Document ขนาดไฟล์ 95 KB 241
แบบประเมินอ่านออก-เขียนได้
ป.1-ม.3 262
โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)
รายงานผลการดำเนินการโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) ปีงบประมาณ 2559-2560 135
Best Practice
Best Practice : School is Home 137
แบบกรอกคะแนนและแบบพิมพ์ปพ. (ฉบับปรับปรุง)
แบบบันทึกเก็บคะแนนปพ.5 มัธยม (ปรับปรุง 2560) 113
แบบบันทึกเก็บคะแนนปพ.5 ประถม (ปรับปรุง 2560) 158