ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
โลโก้โรงเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 18.96 KB 152
ขั้นตอนการเปลี่ยนชื่อ และรวมไฟล์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 373.78 KB 752
แบบกรอกคะแนนและแบบพิมพ์ปพ. ต่างๆ
อธิบายโปรแกรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.5 MB 2619
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์โรงเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 136.94 KB 659
เปรียบเทียบผลการทดสอบโรงเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 67.8 KB 440
บันทึกพฤติกรรมนักเรียน Beta RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.36 MB 642
สมุดรายงาน ปพ.6-มัธยม RAR Archive ขนาดไฟล์ 534.9 KB 2374
สมุดรายงาน ปพ.6-ประถม RAR Archive ขนาดไฟล์ 521.5 KB 2489
ปพ1 3 7 ประถม 22678
ปพ1 2 3 7 มัธยม 16431
แบบบันทึกเก็บคะแนนปพ.5 มัธยม RAR Archive ขนาดไฟล์ 1019.03 KB 1176
แบบบันทึกเก็บคะแนนปพ.5 ประถม RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.31 MB 2819
แบบกรอกผลสัมฤทธิ์-มัธยม RAR Archive ขนาดไฟล์ 898.41 KB 678
แบบกรอกผลสัมฤทธิ์-ประถม RAR Archive ขนาดไฟล์ 890.08 KB 1485
บันทึกรวมผลสัมฤทธิ์ ปพ.6-มัธยม RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.39 MB 969
บันทึกรวมผลสัมฤทธิ์ ปพ.6-ประถม RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.62 MB 6187
บันทึกรวม ปพ1 3 7 ประถม RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.78 MB 20503
บันทึกรวม ปพ1 2 3 7 มัธยม RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.34 MB 34181
เกียรติบัตรมหกรรมวิชาการระดับเครือข่าย
เกียรติบัตร ปีการศึกษา 2559 222
เกียรติบัตร ปีการศึกษา 2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.11 MB 266
แผนปฏิบัติการ
แผนปฏิบัติการซับใหญ่วิทยาคม ปีการศึกษา 2561 168
แผนปฏิบัติการซับใหญ่วิทยาคม ปีการศึกษา 2559 224
แผนปฏิบัติการซับใหญ่วิทยาคม ปีการศึกษา 2558 205
แผนปฏิบัติการซับใหญ่วิทยาคม ปีการศึกษา 2557 2959
แผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
swot Word Document ขนาดไฟล์ 107.19 KB 739
คู่มือการประเมินสมรรถนะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.59 MB 396
แผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 1.36 MB 441
การพัฒนาและประเมินสมรรถนะครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.05 MB 2940
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม(2557-2559) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.33 MB 3611
ประกันคุณภาพการศึกษา
มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายใน Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.11 MB 2069
ประกาศมาตรฐาน โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 2557 Word Document ขนาดไฟล์ 1.6 MB 787
โครงการ ส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ
โครงการ การผลิตเครื่องดนตรีพื้นบ้านและเครื่องประดับนาฏศิลป์ 201
แบบประเมินผลสรุปรายงานโครงการ / กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา
แบบประเมินผลสรุปรายงานโครงการ-กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปี Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 12.26 KB 484
แบบประเมินโครงการ
งานวิไลพร RAR Archive ขนาดไฟล์ 319.83 KB 346
แบบประเมินโครงการ 15 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.91 MB 636
SAR โรงเรียน
SAR ร.ร.ซับใหญ่วิทยาคม ปีการศึกษา 2560 94
SAR ร.ร.ซับใหญ่วิทยาคม ปีการศึกษา 2559 120
SAR ร.ร.ซับใหญ่วิทยาคม ปีการศึกษา 2558 143
SAR ร.ร.ซับใหญ่วิทยาคม ปีการศึกษา 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.86 MB 282
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจำปี ปีการศึกษา 2560 87
รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจำปี ปีการศึกษา 2559 35
รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจำปี ปีการศึกษา 2558 132
รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจำปี ปีการศึกษา 2556 138
รายงานจุดเน้นสถานศึกษา
แบบประเมิน 222
คู่มือ
คู่มือนักเรียน 162
แบบบันทึก
คู่มือประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ Word Document ขนาดไฟล์ 95 KB 175
แบบประเมินอ่านออก-เขียนได้
ป.1-ม.3 176
โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)
รายงานผลการดำเนินการโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) ปีงบประมาณ 2559-2560 80
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (School is Home)
Best Practice : School is Home 62