ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
โลโก้โรงเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 18.96 KB 342
ขั้นตอนการเปลี่ยนชื่อ และรวมไฟล์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 373.78 KB 895
แบบกรอกคะแนนและแบบพิมพ์ปพ. ต่างๆ
อธิบายโปรแกรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.5 MB 3550
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์โรงเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 136.94 KB 840
เปรียบเทียบผลการทดสอบโรงเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 67.8 KB 622
บันทึกพฤติกรรมนักเรียน Beta RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.36 MB 821
สมุดรายงาน ปพ.6-มัธยม (ปรับปรุง 2560) 2862
สมุดรายงาน ปพ.6-ประถม (ปรับปรุง 2560) 3372
ปพ1 3 7 ประถม 23230
ปพ1 2 3 7 มัธยม 16760
แบบบันทึกเก็บคะแนนปพ.5 มัธยม (ปรับปรุง 2560) 1633
แบบบันทึกเก็บคะแนนปพ.5 ประถม (ปรับปรุง 2560) 3501
แบบกรอกผลสัมฤทธิ์-มัธยม (ปรับปรุง 2560) 887
แบบกรอกผลสัมฤทธิ์-ประถม (ปรับปรุง 2560) 1815
บันทึกรวมผลสัมฤทธิ์ ปพ.6-มัธยม (ปรับปรุง 2560) 1248
บันทึกรวมผลสัมฤทธิ์ ปพ.6-ประถม (ปรับปรุง 2560) 6649
บันทึกรวม ปพ1 3 7 ประถม 20818
บันทึกรวม ปพ1 2 3 7 มัธยม 34359
แผนปฏิบัติการ
แผนปฏิบัติการซับใหญ่วิทยาคม ปีการศึกษา 2563 29
แผนปฏิบัติการซับใหญ่วิทยาคม ปีการศึกษา 2562 164
แผนปฏิบัติการซับใหญ่วิทยาคม ปีการศึกษา 2561 335
แผนปฏิบัติการซับใหญ่วิทยาคม ปีการศึกษา 2559 348
แผนปฏิบัติการซับใหญ่วิทยาคม ปีการศึกษา 2558 329
แผนปฏิบัติการซับใหญ่วิทยาคม ปีการศึกษา 2557 3075
แผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม(2563-2565) 26
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม(2560-2562) 164
swot Word Document ขนาดไฟล์ 107.19 KB 915
คู่มือการประเมินสมรรถนะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.59 MB 595
แผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 1.36 MB 608
การพัฒนาและประเมินสมรรถนะครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.05 MB 3148
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม(2557-2559) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.33 MB 3770
SAR โรงเรียน
SAR ร.ร.ซับใหญ่วิทยาคม ปีการศึกษา 2562 55
SAR ร.ร.ซับใหญ่วิทยาคม ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.28 MB 147
SAR ร.ร.ซับใหญ่วิทยาคม ปีการศึกษา 2560 243
SAR ร.ร.ซับใหญ่วิทยาคม ปีการศึกษา 2559 224
SAR ร.ร.ซับใหญ่วิทยาคม ปีการศึกษา 2558 250
SAR ร.ร.ซับใหญ่วิทยาคม ปีการศึกษา 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.86 MB 403
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจำปี ปีการศึกษา 2562 25
รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจำปี ปีการศึกษา 2561 82
รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจำปี ปีการศึกษา 2560 232
รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจำปี ปีการศึกษา 2559 150
รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจำปี ปีการศึกษา 2558 278
รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจำปี ปีการศึกษา 2556 241
คู่มือ
คู่มือการประกันคุณภาพโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 112
คู่มือนักเรียน 330
โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)
รายงานผลการดำเนินการโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) ปีงบประมาณ 2559-2560 198
Best Practice
Best Practice : School is Home 209