ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
โลโก้โรงเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 18.96 KB 101
ขั้นตอนการเปลี่ยนชื่อ และรวมไฟล์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 373.78 KB 716
แบบกรอกคะแนนและแบบพิมพ์ปพ. ต่างๆ
อธิบายโปรแกรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.5 MB 2471
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์โรงเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 136.94 KB 576
เปรียบเทียบผลการทดสอบโรงเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 67.8 KB 377
บันทึกพฤติกรรมนักเรียน Beta RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.36 MB 557
สมุดรายงาน ปพ.6-มัธยม RAR Archive ขนาดไฟล์ 534.9 KB 2139
สมุดรายงาน ปพ.6-ประถม RAR Archive ขนาดไฟล์ 521.5 KB 2048
ปพ1 3 7 ประถม RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.23 MB 22454
ปพ1 2 3 7 มัธยม RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.59 MB 16323
แบบบันทึกเก็บคะแนนปพ.5 มัธยม RAR Archive ขนาดไฟล์ 1019.03 KB 971
แบบบันทึกเก็บคะแนนปพ.5 ประถม RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.31 MB 2391
แบบกรอกผลสัมฤทธิ์-มัธยม RAR Archive ขนาดไฟล์ 898.41 KB 594
แบบกรอกผลสัมฤทธิ์-ประถม RAR Archive ขนาดไฟล์ 890.08 KB 1313
บันทึกรวมผลสัมฤทธิ์ ปพ.6-มัธยม RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.39 MB 828
บันทึกรวมผลสัมฤทธิ์ ปพ.6-ประถม RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.62 MB 5956
บันทึกรวม ปพ1 3 7 ประถม RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.78 MB 20402
บันทึกรวม ปพ1 2 3 7 มัธยม RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.34 MB 34139
เกียรติบัตรมหกรรมวิชาการระดับเครือข่าย
เกียรติบัตร ปีการศึกษา 2559 173
เกียรติบัตร ปีการศึกษา 2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.11 MB 241
แผนปฏิบัติการ
แผนปฏิบัติการซับใหญ่วิทยาคม ปีการศึกษา 2561 62
แผนปฏิบัติการซับใหญ่วิทยาคม ปีการศึกษา 2559 194
แผนปฏิบัติการซับใหญ่วิทยาคม ปีการศึกษา 2558 177
แผนปฏิบัติการซับใหญ่วิทยาคม ปีการศึกษา 2557 2933
แผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
swot Word Document ขนาดไฟล์ 107.19 KB 708
คู่มือการประเมินสมรรถนะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.59 MB 368
แผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 1.36 MB 409
การพัฒนาและประเมินสมรรถนะครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.05 MB 2912
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม(2557-2559) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.33 MB 3575
ประกันคุณภาพการศึกษา
มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายใน Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.11 MB 2035
ประกาศมาตรฐาน โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 2557 Word Document ขนาดไฟล์ 1.6 MB 770
โครงการ ส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ
โครงการ การผลิตเครื่องดนตรีพื้นบ้านและเครื่องประดับนาฏศิลป์ 182
แบบประเมินผลสรุปรายงานโครงการ / กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา
แบบประเมินผลสรุปรายงานโครงการ-กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปี Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 12.26 KB 440
แบบประเมินโครงการ
งานวิไลพร RAR Archive ขนาดไฟล์ 319.83 KB 330
แบบประเมินโครงการ 15 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.91 MB 598
SAR โรงเรียน
SAR ร.ร.ซับใหญ่วิทยาคม ปีการศึกษา 2560 22
SAR ร.ร.ซับใหญ่วิทยาคม ปีการศึกษา 2559 97
SAR ร.ร.ซับใหญ่วิทยาคม ปีการศึกษา 2558 122
SAR ร.ร.ซับใหญ่วิทยาคม ปีการศึกษา 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.86 MB 264
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจำปี ปีการศึกษา 2560 31
รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจำปี ปีการศึกษา 2559 16
รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจำปี ปีการศึกษา 2558 109
รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจำปี ปีการศึกษา 2556 117
รายงานจุดเน้นสถานศึกษา
แบบประเมิน 186
คู่มือ
คู่มือนักเรียน 112
แบบบันทึก
คู่มือประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ Word Document ขนาดไฟล์ 95 KB 141
แบบประเมินอ่านออก-เขียนได้
ป.1-ม.3 140
โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)
รายงานผลการดำเนินการโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) ปีงบประมาณ 2559-2560 43