ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
โลโก้โรงเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 18.96 KB 128
ขั้นตอนการเปลี่ยนชื่อ และรวมไฟล์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 373.78 KB 730
แบบกรอกคะแนนและแบบพิมพ์ปพ. ต่างๆ
อธิบายโปรแกรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.5 MB 2563
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์โรงเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 136.94 KB 624
เปรียบเทียบผลการทดสอบโรงเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 67.8 KB 411
บันทึกพฤติกรรมนักเรียน Beta RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.36 MB 611
สมุดรายงาน ปพ.6-มัธยม RAR Archive ขนาดไฟล์ 534.9 KB 2280
สมุดรายงาน ปพ.6-ประถม RAR Archive ขนาดไฟล์ 521.5 KB 2282
ปพ1 3 7 ประถม 22609
ปพ1 2 3 7 มัธยม 16398
แบบบันทึกเก็บคะแนนปพ.5 มัธยม RAR Archive ขนาดไฟล์ 1019.03 KB 1064
แบบบันทึกเก็บคะแนนปพ.5 ประถม RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.31 MB 2545
แบบกรอกผลสัมฤทธิ์-มัธยม RAR Archive ขนาดไฟล์ 898.41 KB 641
แบบกรอกผลสัมฤทธิ์-ประถม RAR Archive ขนาดไฟล์ 890.08 KB 1401
บันทึกรวมผลสัมฤทธิ์ ปพ.6-มัธยม RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.39 MB 903
บันทึกรวมผลสัมฤทธิ์ ปพ.6-ประถม RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.62 MB 6053
บันทึกรวม ปพ1 3 7 ประถม RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.78 MB 20457
บันทึกรวม ปพ1 2 3 7 มัธยม RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.34 MB 34163
เกียรติบัตรมหกรรมวิชาการระดับเครือข่าย
เกียรติบัตร ปีการศึกษา 2559 201
เกียรติบัตร ปีการศึกษา 2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.11 MB 254
แผนปฏิบัติการ
แผนปฏิบัติการซับใหญ่วิทยาคม ปีการศึกษา 2561 129
แผนปฏิบัติการซับใหญ่วิทยาคม ปีการศึกษา 2559 207
แผนปฏิบัติการซับใหญ่วิทยาคม ปีการศึกษา 2558 188
แผนปฏิบัติการซับใหญ่วิทยาคม ปีการศึกษา 2557 2947
แผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
swot Word Document ขนาดไฟล์ 107.19 KB 722
คู่มือการประเมินสมรรถนะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.59 MB 383
แผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 1.36 MB 427
การพัฒนาและประเมินสมรรถนะครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.05 MB 2925
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม(2557-2559) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.33 MB 3594
ประกันคุณภาพการศึกษา
มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายใน Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.11 MB 2050
ประกาศมาตรฐาน โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 2557 Word Document ขนาดไฟล์ 1.6 MB 777
โครงการ ส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ
โครงการ การผลิตเครื่องดนตรีพื้นบ้านและเครื่องประดับนาฏศิลป์ 190
แบบประเมินผลสรุปรายงานโครงการ / กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา
แบบประเมินผลสรุปรายงานโครงการ-กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปี Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 12.26 KB 464
แบบประเมินโครงการ
งานวิไลพร RAR Archive ขนาดไฟล์ 319.83 KB 336
แบบประเมินโครงการ 15 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.91 MB 620
SAR โรงเรียน
SAR ร.ร.ซับใหญ่วิทยาคม ปีการศึกษา 2560 70
SAR ร.ร.ซับใหญ่วิทยาคม ปีการศึกษา 2559 109
SAR ร.ร.ซับใหญ่วิทยาคม ปีการศึกษา 2558 130
SAR ร.ร.ซับใหญ่วิทยาคม ปีการศึกษา 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.86 MB 271
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจำปี ปีการศึกษา 2560 66
รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจำปี ปีการศึกษา 2559 24
รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจำปี ปีการศึกษา 2558 121
รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจำปี ปีการศึกษา 2556 126
รายงานจุดเน้นสถานศึกษา
แบบประเมิน 210
คู่มือ
คู่มือนักเรียน 138
แบบบันทึก
คู่มือประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ Word Document ขนาดไฟล์ 95 KB 158
แบบประเมินอ่านออก-เขียนได้
ป.1-ม.3 157
โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)
รายงานผลการดำเนินการโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) ปีงบประมาณ 2559-2560 63
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (School is Home)
Best Practice : School is Home 40