ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
โลโก้โรงเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 18.96 KB 105
ขั้นตอนการเปลี่ยนชื่อ และรวมไฟล์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 373.78 KB 717
แบบกรอกคะแนนและแบบพิมพ์ปพ. ต่างๆ
อธิบายโปรแกรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.5 MB 2482
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์โรงเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 136.94 KB 583
เปรียบเทียบผลการทดสอบโรงเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 67.8 KB 382
บันทึกพฤติกรรมนักเรียน Beta RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.36 MB 561
สมุดรายงาน ปพ.6-มัธยม RAR Archive ขนาดไฟล์ 534.9 KB 2164
สมุดรายงาน ปพ.6-ประถม RAR Archive ขนาดไฟล์ 521.5 KB 2082
ปพ1 3 7 ประถม RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.23 MB 22474
ปพ1 2 3 7 มัธยม RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.59 MB 16330
แบบบันทึกเก็บคะแนนปพ.5 มัธยม RAR Archive ขนาดไฟล์ 1019.03 KB 987
แบบบันทึกเก็บคะแนนปพ.5 ประถม RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.31 MB 2402
แบบกรอกผลสัมฤทธิ์-มัธยม RAR Archive ขนาดไฟล์ 898.41 KB 599
แบบกรอกผลสัมฤทธิ์-ประถม RAR Archive ขนาดไฟล์ 890.08 KB 1321
บันทึกรวมผลสัมฤทธิ์ ปพ.6-มัธยม RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.39 MB 842
บันทึกรวมผลสัมฤทธิ์ ปพ.6-ประถม RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.62 MB 5969
บันทึกรวม ปพ1 3 7 ประถม RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.78 MB 20410
บันทึกรวม ปพ1 2 3 7 มัธยม RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.34 MB 34143
เกียรติบัตรมหกรรมวิชาการระดับเครือข่าย
เกียรติบัตร ปีการศึกษา 2559 177
เกียรติบัตร ปีการศึกษา 2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.11 MB 246
แผนปฏิบัติการ
แผนปฏิบัติการซับใหญ่วิทยาคม ปีการศึกษา 2561 70
แผนปฏิบัติการซับใหญ่วิทยาคม ปีการศึกษา 2559 198
แผนปฏิบัติการซับใหญ่วิทยาคม ปีการศึกษา 2558 179
แผนปฏิบัติการซับใหญ่วิทยาคม ปีการศึกษา 2557 2939
แผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
swot Word Document ขนาดไฟล์ 107.19 KB 712
คู่มือการประเมินสมรรถนะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.59 MB 371
แผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 1.36 MB 412
การพัฒนาและประเมินสมรรถนะครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.05 MB 2920
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม(2557-2559) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.33 MB 3580
ประกันคุณภาพการศึกษา
มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายใน Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.11 MB 2039
ประกาศมาตรฐาน โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 2557 Word Document ขนาดไฟล์ 1.6 MB 770
โครงการ ส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ
โครงการ การผลิตเครื่องดนตรีพื้นบ้านและเครื่องประดับนาฏศิลป์ 185
แบบประเมินผลสรุปรายงานโครงการ / กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา
แบบประเมินผลสรุปรายงานโครงการ-กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปี Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 12.26 KB 444
แบบประเมินโครงการ
งานวิไลพร RAR Archive ขนาดไฟล์ 319.83 KB 331
แบบประเมินโครงการ 15 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.91 MB 605
SAR โรงเรียน
SAR ร.ร.ซับใหญ่วิทยาคม ปีการศึกษา 2560 33
SAR ร.ร.ซับใหญ่วิทยาคม ปีการศึกษา 2559 101
SAR ร.ร.ซับใหญ่วิทยาคม ปีการศึกษา 2558 124
SAR ร.ร.ซับใหญ่วิทยาคม ปีการศึกษา 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.86 MB 265
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจำปี ปีการศึกษา 2560 40
รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจำปี ปีการศึกษา 2559 17
รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจำปี ปีการศึกษา 2558 116
รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจำปี ปีการศึกษา 2556 122
รายงานจุดเน้นสถานศึกษา
แบบประเมิน 195
คู่มือ
คู่มือนักเรียน 118
แบบบันทึก
คู่มือประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ Word Document ขนาดไฟล์ 95 KB 148
แบบประเมินอ่านออก-เขียนได้
ป.1-ม.3 144
โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)
รายงานผลการดำเนินการโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) ปีงบประมาณ 2559-2560 50