ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
แบบกรอกคะแนนและแบบพิมพ์ปพ. ต่างๆ
แบบบันทึกเก็บคะแนนปพ.5 มัธยม (ปรับปรุง 2560) เช็คเวลาเรียน จันทร์-อาทิตย์ 4152
แบบบันทึกเก็บคะแนนปพ.5 ประถม (ปรับปรุง 2560) เช็คเวลาเรียน จันทร์-อาทิตย์ 4141
อธิบายโปรแกรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.5 MB 72602
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์โรงเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 136.94 KB 69553
เปรียบเทียบผลการทดสอบโรงเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 67.8 KB 69324
บันทึกพฤติกรรมนักเรียน Beta RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.36 MB 69537
สมุดรายงาน ปพ.6-มัธยม (ปรับปรุง 2560) 71744
สมุดรายงาน ปพ.6-ประถม (ปรับปรุง 2560) 72315
ปพ1 3 7 ประถม 92078
ปพ1 2 3 7 มัธยม 85547
แบบบันทึกเก็บคะแนนปพ.5 มัธยม (ปรับปรุง 2560) 70566
แบบบันทึกเก็บคะแนนปพ.5 ประถม (ปรับปรุง 2560) 72461
แบบกรอกผลสัมฤทธิ์-มัธยม (ปรับปรุง 2560) 69694
แบบกรอกผลสัมฤทธิ์-ประถม (ปรับปรุง 2560) 70603
บันทึกรวมผลสัมฤทธิ์ ปพ.6-มัธยม (ปรับปรุง 2560) 70084
บันทึกรวมผลสัมฤทธิ์ ปพ.6-ประถม (ปรับปรุง 2560) 75523
บันทึกรวม ปพ1 3 7 ประถม 89581
บันทึกรวม ปพ1 2 3 7 มัธยม 103093
แผนปฏิบัติการ
แผนปฏิบัติการซับใหญ่วิทยาคม ปีการศึกษา 2563 68762
แผนปฏิบัติการซับใหญ่วิทยาคม ปีการศึกษา 2562 68858
แผนปฏิบัติการซับใหญ่วิทยาคม ปีการศึกษา 2561 69028
แผนปฏิบัติการซับใหญ่วิทยาคม ปีการศึกษา 2559 69040
แผนปฏิบัติการซับใหญ่วิทยาคม ปีการศึกษา 2558 69016
แผนปฏิบัติการซับใหญ่วิทยาคม ปีการศึกษา 2557 71769
แผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม(2563-2565) 68748
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม(2560-2562) 68860
swot Word Document ขนาดไฟล์ 107.19 KB 69725
คู่มือการประเมินสมรรถนะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.59 MB 69296
แผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 1.36 MB 69502
การพัฒนาและประเมินสมรรถนะครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.05 MB 71906
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม(2557-2559) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.33 MB 72492
SAR โรงเรียน
SAR ร.ร.ซับใหญ่วิทยาคม ปีการศึกษา 2562 68757
SAR ร.ร.ซับใหญ่วิทยาคม ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.28 MB 68841
SAR ร.ร.ซับใหญ่วิทยาคม ปีการศึกษา 2560 68935
SAR ร.ร.ซับใหญ่วิทยาคม ปีการศึกษา 2559 68916
SAR ร.ร.ซับใหญ่วิทยาคม ปีการศึกษา 2558 68937
SAR ร.ร.ซับใหญ่วิทยาคม ปีการศึกษา 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.86 MB 69095
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจำปี ปีการศึกษา 2562 68731
รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจำปี ปีการศึกษา 2561 68774
รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจำปี ปีการศึกษา 2560 68923
รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจำปี ปีการศึกษา 2559 68842
รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจำปี ปีการศึกษา 2558 68967
รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจำปี ปีการศึกษา 2556 68927
คู่มือ
คู่มือการประกันคุณภาพโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 68812
คู่มือนักเรียน 69042
โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)
รายงานผลการดำเนินการโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) ปีงบประมาณ 2559-2560 68888
Best Practice
Best Practice : School is Home 68902
อื่นๆ
โลโก้โรงเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 18.96 KB 69060
ขั้นตอนการเปลี่ยนชื่อ และรวมไฟล์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 373.78 KB 69603