ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

ดร.จิมมี่ ทองพิมพ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายบุญส่ง แก้วดอนรี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายโสรพล ทั่งพรม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นายศรัณย์วิทย์ เขตจัตุรัส
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ