ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการฝึกอบรมยุวเกษตรกร ประจำปีการศึกษา 2563
        กิจกรรมการฝึกอบรมยุวเกษตรกร ประจำปีการศึกษา 2563

        โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ได้จัดกิจกรรมการฝึกอบรมยุวเกษตรกร ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพการเกษตร  ยอมรับในคุณค่าความสำคัญของการเกษตรต่อการดำรงชีวิตมนุษย์และวัฒนธรรมที่สืบทอดในสังคม มีความรู้ ทักษะ ความสามารถด้านเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์  ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิต รวมไปถึงส่งเสริมการรวมกลุ่มของนักเรียนโดยใช้กระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกร  ในการพัฒนาภาวะผู้นำ  การอยู่ร่วมกันในสังคม  การบริหารจัดการ  และการพัฒนาอาชีพ  เพื่อตนเอง  ครอบครัว  สังคม  และชุมชน โดยรับการฝึกอบรมจากเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ  กรมส่งเสริมการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่จาก  สำนักงานเกษตรอำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ  กรมส่งเสริมการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2563 ณ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมดูรูปภาพเพิ่มเติม>>คลิ๊ก
โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 2563,10:14   อ่าน 60 ครั้ง