ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสมพิศ สวัสดี
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวจุฑามาศ ดันชัยภูมิ
ครูผู้ช่วย

นางสาวสายพิน อมฤกษ์
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/0