ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสาวจุฑามาศ ดันชัยภูมิ
ครูผู้ช่วย

นางสาวพิมพ์สุดา แสนยามาศ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

นางสาวสายพิน อมฤกษ์
ครูประจำชั้น อนุบาล 1