ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสาวจุฑามาศ ดันชัยภูมิ
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3

นางสาวพิมพ์สุดา แสนยามาศ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

นางสาวสายพิน อมฤกษ์
ครูประจำชั้น อนุบาล 1