ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางจารุวรรณ ภิรมย์ไกรภักดิ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวเสาวรี หมู่โยธา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางอรวรรณ มีชำนาญ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางณัฐวรรณ เนตรวงษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางเพชรรัตน์ พึ่งอยู่
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาววไลกุล อุ่นเกิด
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2