ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางจารุวรรณ ภิรมย์ไกรภักดิ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวเสาวรี หมู่โยธา
ครู คศ.3

นางอรวรรณ มีชำนาญ
ครู คศ.3

นางณัฐวรรณ เนตรวงษ์
ครู คศ.3

นางเพชรรัตน์ พึ่งอยู่
ครู คศ.3

นางสาววไลกุล อุ่นเกิด
ครู คศ.1

นางสาวรสริน สงกานต์
ครู คศ.1