ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางจารุวรรณ ภิรมย์ไกรภักดิ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวเสาวรี หมู่โยธา
ครู คศ.3

นางอรวรรณ มีชำนาญ
ครู คศ.3

นางเพชรรัตน์ พึ่งอยู่
ครู คศ.3

นางสาววไลกุล อุ่นเกิด
ครู คศ.1

นางสาวรสริน สงกานต์
ครู คศ.1