ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายเกษม กิติพันธยาพร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางทิพย์ถาวร ทับอมรศิริ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นายสุจินดา พิมพ์จัตุรัส
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวจงกลนี เดชพร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1