ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายเกษม กิติพันธยาพร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางทิพย์ถาวร ทับอมรศิริ
ครู คศ.3

นายสุจินดา พิมพ์จัตุรัส
ครู คศ.1

นางสาวจงกลนี เดชพร
ครู คศ.1

นางสาวสิริวรรณ เทพชาติ
ครูผู้ช่วย