ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายโสรพล ทั่งพรม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายสดุดี จีระออน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางพรทิพย์ กะกุลพิมพ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวประภาศรี สืบพันธุ์นงค์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นายชินวุฒิ จันดาเขียว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นายโชติกุล รินลา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวอนุษรา เสริฐเมืองปัก
ครูผู้ช่วย

นางสาวประภาวดี แลบัว
ครูผู้ช่วย