ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายโชติกุล รินลา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายศรัณย์วิทย์ เขตจัตุรัส
ครู คศ.3

นางพรทิพย์ กะกุลพิมพ์
ครู คศ.2

นางสุจิตรา นาดี
ครู คศ.1

นายชินวุฒิ จันดาเขียว
ครู คศ.1

นางสาวอนุษรา เสริฐเมืองปัก
ครู คศ.1

นางสาวประภาวดี แลบัว
ครู คศ.1

นางสาวกมลชนก เมฆกกตาล
ครู คศ.1

นายสัตยา ชัยดิษฐ์
ครูผู้ช่วย