ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายโสรพล ทั่งพรม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายสดุดี จีระออน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางพรทิพย์ กะกุลพิมพ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวประภาศรี สืบพันธุ์นงค์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นายศรัณย์วิทย์ เขตจัตุรัส
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นายชินวุฒิ จันดาเขียว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นายโชติกุล รินลา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวอนุษรา เสริฐเมืองปัก
ครู คศ.1

นางสาวประภาวดี แลบัว
ครู คศ.1

นางสาวกมลชนก เมฆกกตาล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2