ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายโสรพล ทั่งพรม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางพรทิพย์ กะกุลพิมพ์
ครู คศ.2

นายศรัณย์วิทย์ เขตจัตุรัส
ครู คศ.3

นางสาวประภาศรี สืบพันธุ์นงค์
ครู คศ.1

นายสดุดี จีระออน
ครู คศ.1

นางสาวสุจิตรา อาจกล้า
ครู คศ.1

นายโชติกุล รินลา
ครู คศ.1

นายชินวุฒิ จันดาเขียว
ครู คศ.1

นางสาวอนุษรา เสริฐเมืองปัก
ครู คศ.1

นางสาวประภาวดี แลบัว
ครู คศ.1

นางสาวกมลชนก เมฆกกตาล
ครู คศ.1