ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายโชติกุล รินลา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายโสรพล ทั่งพรม
ครู คศ.3

นายศรัณย์วิทย์ เขตจัตุรัส
ครู คศ.3

นายสดุดี จีระออน
ครู คศ.2

นางพรทิพย์ กะกุลพิมพ์
ครู คศ.2

นางสาวสุจิตรา อาจกล้า
ครู คศ.1

นายชินวุฒิ จันดาเขียว
ครู คศ.1

นางสาวอนุษรา เสริฐเมืองปัก
ครู คศ.1

นางสาวประภาวดี แลบัว
ครู คศ.1

นางสาวกมลชนก เมฆกกตาล
ครู คศ.1