ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
อื่นๆ

นางสาววิไล คงจันทร์
ผู้ทรงคุณค่า

นางสาวสุพรรณี พ้องงูเหลือม
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายวีระ สิงห์สุพันธ์
พนักงานบริการ

นางวิจิตร สิงห์สุพันธ์
พนักงานบริการ