ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายกุลชาติ ตรีภูมิ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางอาภรณ์ กิติพันธยาพร
ครู คศ.3

นางสาวสาลิณี กิ่งเพชร
ครู คศ.1

นางสาวกัญญา การบรรจง
ครูผู้ช่วย

นางสาวเกศริน เหิกขุนทด
ครูอัตราจ้าง