ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายกุลชาติ ตรีภูมิ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางอาภรณ์ กิติพันธยาพร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวสาลิณี กิ่งเพชร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวกัญญา การบรรจง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวเกศริน เหิกขุนทด
ครูอัตราจ้าง