ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายกุลชาติ ตรีภูมิ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสุวณี ปิ่นประเสริฐ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางอาภรณ์ กิติพันธยาพร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวสาลิณี กิ่งเพชร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวกัญญา การบรรจง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวเกศริน เหิกขุนทด
ครูอัตราจ้าง

นางสาวศิริวรรณ ชุ่มขุนทด
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2