ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายธีรธัช์ โทบุตร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายศิริโชค วงศ์ราชา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นายยุทธกานต์ โพธิ์หนองคูณ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายกิตติวัฒน์ เลิศบัวบาน
ครูอัตราจ้าง