ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายศิริโชค วงศ์ราชา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายยุทธกานต์ โพธิ์หนองคูณ
ครู คศ.1

นายกิตติวัฒน์ เลิศบัวบาน
ครูอัตราจ้าง