ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พัฒนาผู้เรียน

นายปรัชญา หมื่นขันธ์
ครู คศ.1