ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พัฒนาผู้เรียน

นายปรัชญา หมื่นขันธ์
ครูผู้ช่วย