ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวฤทธิ์ศญา ชาบำเหน็จ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางวิไลวรรณ เทียนชัย
ครู คศ.3

นายประเสริฐศักดิ์ ธีรกุล
ครู คศ.3

นางสาวตวรรณ เทียนชัย
ครู คศ.3

นายธีระศักดิ์ รัตนะ
ครู คศ.1

นายอดุลย์ บำรุงนา
ครูอัตราจ้าง