ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวฤทธิ์ศญา ชาบำเหน็จ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางวิไลวรรณ เทียนชัย
ครู คศ.2

นายประเสริฐศักดิ์ ธีรกุล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวตวรรณ เทียนชัย
ครู คศ.3

นายธีระศักดิ์ รัตนะ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายอดุลย์ บำรุงนา
ครูอัตราจ้าง