ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางเนตรน้อย เวียนขุนทด
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางดวงกมล คุณยงค์
ครู คศ.1