ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางเนตรน้อย เวียนขุนทด
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายศรัณย์วิทย์ เขตจัตุรัส
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวสุจิตรา อาจกล้า
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวกมลชนก เมฆกกตาล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางดวงกมล คุณยงค์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1