ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางเนตรน้อย เวียนขุนทด
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางดวงกมล คุณยงค์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1