ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวจิตติวรรณ อินทรผล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางปาริชาติ ธีรกุล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางศิริสรณ์ ธีรกุล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวปัทมาพร เกื้อหนุน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวรัตยา เลิศประเสริฐ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวสุริฉาย ฤทธิ์จรูญ
ครูอัตราจ้าง