ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวริญญาภัทร์ อินธนานันทศิริ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางปาริชาติ ธีรกุล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวธนิษฐ์อร ภิรมย์กุลภักดิ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวปัทมาพร เกื้อหนุน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวณัฐมน ฤทธิ์จรูญ
ครูอัตราจ้าง

ธนภรณ์ ช่างปลูก
ครูอัตราจ้าง