ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ปีการศึกษา 2559
ชื่ออาจารย์ : นายศรัณย์วิทย์ เขตจัตุรัส
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2560,13:09  อ่าน 489 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง อันดับที่ 56 กิจกรรมจัดสวนถาดแห้ง ระดับ ป.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
ชื่ออาจารย์ : นางสาวฤทธิ์ศญา ชาบำเหน็จ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 2560,15:04  อ่าน 649 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองอันดับที่5 กิจกรรมประติมากรรม ระดับ ป.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
ชื่ออาจารย์ : นางสาวฤทธิ์ศญา ชาบำเหน็จ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 2560,15:00  อ่าน 402 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ตัวแทนโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมเข้าเฝ้าทูลเกล้าฯถวายของที่ระลึก(สวนถาดจำลอง)สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในงานหวนคืนทรัพย์สิ่งสินตน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวฤทธิ์ศญา ชาบำเหน็จ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 2560,14:57  อ่าน 407 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สถานศึกษาปลอดยาเสพติดและอบายมุขดีเด่นระดับเงินปีการศึกษา2558
ชื่ออาจารย์ : นายเกษม กิติพันธยาพร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2560,16:04  อ่าน 402 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) เรื่อง งานประดิษฐ์จากใบตอง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่ออาจารย์ : นางเนตรน้อย เวียนขุนทด
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2560,14:22  อ่าน 830 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : อรวรรณ มีชำนาญ.(2557). ผลการใช้รูปแบบการสอนแบบเอ็กซ์พลิซิท ที่มีต่อความสามารถในการอ่านและเขียนสะกดคำ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม จังหวัดชัยภูมิ. (วิทยานิพนะ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยสุุโขทัยธรรมาธิราช.
ชื่ออาจารย์ : นางอรวรรณ มีชำนาญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 2560,22:07  อ่าน 554 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านและการเขียน เรื่อง สระลดรูป และสระเปลี่ยนรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ประกอบการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD
ชื่ออาจารย์ : นางอรวรรณ มีชำนาญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 2560,22:03  อ่าน 464 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง "ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเคมีทั่วไป 1 และรายวิชาปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 ของนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : การวิจัยแบบผสมรูปแบบสอดคล้องคู่ขนาน" ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ 2556
ชื่ออาจารย์ : นายโชติกุล รินลา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 09 พ.ค. 2560,09:36  อ่าน 466 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โชติกุล รินลา. (2559). ผลของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การออกแบบการเรียนรู้จากการสร้างมโนภาพทางเคมีที่มีต่อตัวแทนความคิดทางวิทยาศาสตร์และเจตคติต่อการเรียนรู้เคมีของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชื่ออาจารย์ : นายโชติกุล รินลา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 09 พ.ค. 2560,09:36  อ่าน 508 ครั้ง
รายละเอียด..