ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : Chotikun Rinla and Thitiya Bongkotphet. (2020).Examining Thai science teachers’ perceptions of technological pedagogical content knowledge (TPACK) in opportunity expansion schools. (on process)
ชื่ออาจารย์ : นายโชติกุล รินลา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 10 เม.ย. 2563,16:35  อ่าน 138 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โชติกุล รินลา และคณะ. (2556). ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเคมีทั่วไป 1 และรายวิชาปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 ของนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : การวิจัยแบบผสมรูปแบบสอดคล้องคู่ขนาน. ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ. 147-154
ชื่ออาจารย์ : นายโชติกุล รินลา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 29 ธ.ค. 2562,18:23  อ่าน 242 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โชติกุล รินลา และคณะ. (2562). ผลของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การออกแบบการเรียนรู้จากการสร้างมโนภาพทางเคมีที่มีต่อตัวแทนความคิดทางวิทยาศาสตร์และเจตคติต่อการเรียนรู้เคมีของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย. วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 47(2). 68-87.
ชื่ออาจารย์ : นายโชติกุล รินลา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 29 ธ.ค. 2562,18:22  อ่าน 239 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โชติกุล รินลา และคณะ. (2563). มุมมองของครูผู้เชี่ยวชาญต่อการสอนมโนทัศน์เรื่องพันธะเคมีในยุคประเทศไทย 4.0. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร.
ชื่ออาจารย์ : นายโชติกุล รินลา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 29 ธ.ค. 2562,18:19  อ่าน 232 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การสร้างเว็บเพจด้วย HTML ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นายศรัณย์วิทย์ เขตจัตุรัส
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 27 ธ.ค. 2562,16:54  อ่าน 216 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง อันดับที่ 56 กิจกรรมจัดสวนถาดแห้ง ระดับ ป.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
ชื่ออาจารย์ : นางสาวฤทธิ์ศญา ชาบำเหน็จ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 2560,15:04  อ่าน 833 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองอันดับที่5 กิจกรรมประติมากรรม ระดับ ป.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
ชื่ออาจารย์ : นางสาวฤทธิ์ศญา ชาบำเหน็จ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 2560,15:00  อ่าน 594 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ตัวแทนโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมเข้าเฝ้าทูลเกล้าฯถวายของที่ระลึก(สวนถาดจำลอง)สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในงานหวนคืนทรัพย์สิ่งสินตน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวฤทธิ์ศญา ชาบำเหน็จ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 2560,14:57  อ่าน 590 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สถานศึกษาปลอดยาเสพติดและอบายมุขดีเด่นระดับเงินปีการศึกษา2558
ชื่ออาจารย์ : นายเกษม กิติพันธยาพร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2560,16:04  อ่าน 598 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) เรื่อง งานประดิษฐ์จากใบตอง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่ออาจารย์ : นางเนตรน้อย เวียนขุนทด
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2560,14:22  อ่าน 1081 ครั้ง
รายละเอียด..