ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นายโชติกุล รินลา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
เบอร์โทรศัพท์ : 086-3762316
อีเมล์ : R.chotikun@gmail.com
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 2565,15:03  อ่าน 33 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โชติกุล รินลา และธิติยา บงกชเพชร. (2568). การรับรู้ความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนและเทคโนโนโลยีของครูวิทยาศาสตร์ : กรณีศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสแห่งหนึ่งในจังหวัดชัยภูมิ. วารสารเทคโนโลยีสุรนารี. (on process)
รายละเอียดผลงาน
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 2565,15:03   อ่าน 33 ครั้ง